Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Indre Østfold – del 7 – Frist for å søke 31. mars 2022 kl.23:59

Indre Østfold kommune har gitt Indre Østfold Næringsutvikling AS i samarbeid med Visit Indre Østfold, Småbyen Spydeberg SA, Askimbyen AS og Mysenregionen AS, oppdrag å lage et samlet forslag til fordeling av midler i henhold til føringer som vises til under.

Prioritering:
Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Fordelingen til den enkelte kommune er justert for sesongvariasjoner i antall ansatte, andel utenlandsovernattinger i reiselivsregionene og sentralitet.
Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger, f.eks nylig oppstartede bedrifter, skal tas hensyn til.
Indre Østfold kommune vil prioritere forsamlingslokaler – og spesielt de som ikke ble inkludert i forrige runde.

For grundigere informasjon om ordningen så vises til følgende:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-250-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-utsatte-naringer/id2902424/